හාඩි උසස් තාක්ෂණ ආයතනය

ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු තාක්ෂණය, ගණකාධිකරණය සහ කෘෂිකර්මය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ ඉලක්කය ඇති හාඩි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ අධ්‍යාපන ආයතනයක් වේ. එය දිගාමඩුල්ල කලාපයේ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ලබා දෙන එකම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වේ. හාඩි උසස් තාක්ෂණික ආයතනය පාලනය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය (SLIATE) විසිනි. එය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්යාංශයේ විෂය පථයට අයත් ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකි. මෙය නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර පුළුල් පරාසයක සිසුන්ට පහසුකම් සැලසීමෙන් අවට සියලුම දිස්ත්රික්කවලට සේවය කරයි. රජයේ ආයතනයක් වීමේ ශක්තිය සහ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ දර්ශනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පාසැල් හැරගිය අයට මෙන්ම සේවකයාට විෂය දැනුම ලබා ගැනීම සහ වෘත්තීය හා පෞද්ගලික සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය ප්රායෝගික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා හොඳින් පිළිගත් සුදුසුකම් සහතික කිරීමයි. ඉංග්රීසි උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව මගින් ඉංග්රීසි ඉගැන්වීම, ජනමාධ්යවේදය සහ ව්යාපාර ඉංග්රීසි යන ක්ෂේත්‍රවල සුදුසු රැකියා අවස්ථාවක් සොයා ගැනීම සඳහා අත්යවශ්ය අංගයන් සිසුන්ට ලබා දේ. එපමණක් නොව, මෙම පාඨමාලාව සිසුන්ගේ පෞරුෂත්වය මෙන්ම වෘත්තීය ජීවිතයද වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ කාර්මික පුහුණුව සමඟ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් ලබා දෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි මට්ටම සමඟ සාර්ථකව ක්‍රියා කළ හැකි ලෙසය. එහිදී සංවර්ධනය(develop), පරිපාලනය(administration) සහ විශ්ලේෂණය(analyse) යන අංශ විශේෂීකරණය වනු ඇත. ගණකාධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ දී, ගණකාධිකරණයේ පූර්ණ සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් බවට පත් කරන වසර හතරක උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් ලබා දෙන අතර අවසන් වසර දෙක තුළ ඔවුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලැබෙනු ඇත. කෘෂිකාර්මික විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ සිසුන්ට කාර්මික පුහුණුව සහිත උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් ලබාදෙන අතර එමඟින් ඔවුන්ට කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා වෙන් කරගත හැකිය. රටේ ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනයට සරිලන බෝග වගාව සහ සත්ව පාලනය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි ඔවුන් විශේෂීකරණය වනු ඇත.


Courses

1.Higher National Diploma in Accountancy - HNDA
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්:
 1. අ.පො.ස. උසස් පෙළ සියළුම විෂයන් සමත් අතර
  • උසස් පෙළ ගිණුම්කරණයට සහ ආර්ථික විද්‍යාවට සම්මාන සාමාර්ථ තිබිය යුතුය.
   නැතහොත්
  • සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට සම්මාන සාමාර්ථයක් තිබිය යුතුය.
 2. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් තිබිය යුතු ය.
විෂය පථය: Financial Accounting, Economics, Computer Applications, Communication, Business System, Financial Management, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
Full time/ Part time: අවස්ථා දෙකම ඇත.
 1. Full time නම් මුල් වසර දෙක සතියේ දිනවල, අවසන් වසර දෙක සතිඅන්තයේ
 2. Part time නම් වසර හතරම සති අන්තයේ
කාලසීමාව: වසර 4යි
පිළිගැනීම: විගණන ආයතන(රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ)
විශේෂ කරුණු: වි.වි. ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලවලින් ප්‍රදානය කෙරෙන Bachelors of Commerce (B.Com) උපාධියට සමාන සුදුසුකම් ඇත.
2.Higher National Diploma in English
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්: ආයතනයෙන් පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගයට සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී විය යුතුයි. ඒ අනුව ශ්‍රේණිගත කිරීම කරනු ඇත. අයදුම් කිරීම සඳහා පහත ඒවායින් එක් සුදුසුකමක් සපුරා තිබිය යුතුය.
 1. උසස් පෙළ සාමාර්ථ තුනක් සමඟ සමත් වීම සමඟ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට සම්මාන සාමාර්ථයක් තිබීම.
 2. English Specialist teacher training certificate/ Diploma by the College of Education.
 3. උසස් පෙළ සාමාර්ථ තුනක් සමග සමත් වීම සමඟ National certificate in English for Commerce, industry මගින් සමත් වීම සහ Department of Technical Education & Training හි අධ්‍යාපනය ලබා තිබීම.
විෂය පථය: Listening skills, Reading & Vocabulary, Computer assisted learning, Teaching methodology, Literature, Journalism, Business English, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
විශේෂීකරණ ක්ෂේත්‍රයන්: Language/English
Full time/ Part time: Full time/ Part time අවස්ථා දෙකම ඇත
 1. Full time නම් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4 දක්වා
 2. Part time නම් සති අන්තයේ දිනවල පෙ.ව. 8 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
කාලසීමාව:
 • Full time වසර දෙකහමාරක්
 • Part time වසර දෙකක්
Training: Full time සඳහා මාස 6ක විශේෂීකරණ පථ ඔස්සේ පුහුණුවක් ඇත. Part time සඳහා නැත.
අයකිරීම: Full time සඳහා අයකිරිමක් නොමැත. Part time සඳහා අයකිරීම සෙමෙස්තරයකට රු. 8000 කි.
වෙනත් සටහන්: සෙමෙස්තර දෙකක් අවසානයේ වාර්ෂික අවසන් විභාගය මගින් සහ ඇගයීම් මගින් ලකුණු ලබාදීම සිදුකෙරේ.
3.Higher National Diploma in Information Technology - HNDIT
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්: උසස් පෙළ විභාගයේ කුසලතාව අනුව සහ ආයතනයෙන් පවත්වනු ලබන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය අනුව ඇතුළත් කිරීම සිදුකෙරේ. අයදුම් කිරීමට පහත සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු ය.
 1. උසස් පෙළ සමත් වීම.
 2. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සමත්ව තිබීම.
විෂය පථය: Data Science, Computer Systems, Multimedia, Programming, Web Development, Mathematics, Software & Hardware, Information Technology, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
කාලසීමාව: වසර දෙකහමාරක්
Training: වසර දෙකක අධ්‍යාපන වැඩසටහනෙන් පසු මාස 6ක කාර්මික පුහුණුවක් ලැබේ. ඒ NAITA ආයතනයේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ය.
අයකිරීම: Part time සඳහා සෙමෙස්තරයකට රු. 12000ක්.
වෙනත් සටහන්: මෙම පාඨමාලාව අවසන් කළ අයට තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියා අවස්ථාද, වැඩිදුර අධ්‍යාපනය අපේක්ෂා කරන අයට උපාධි පිරිනමන දේශීය හා විදේශීය ආයතනද ඇත.
4.Higher National Diploma in Management - HMDM
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්: පහත සුදුසුකම්වලින් එක් සුදුසුකමක් සපුරා තිබිය යුතු ය.
 1. ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළ සමත් වීම සමඟ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයන් දෙක සමත්ව තිබීම.
 2. Department of Technical Education & Training මගින් ලබාදෙන National Certificate for Accounting Technicians හෝ National Certificate in business studies ලබා තිබීම සමඟ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයන් දෙක සමත්ව තිබීම.
විෂය පථය: Business Studies, Human resource management, Marketing management, Computing, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
කාලසීමාව: වසර 3යි
වෙනත් සටහන්: විෂය කරුණු ව්‍යාපාරික ලෝකය තුළ ප්‍රායෝගිකව යෙදවීමට සිසුන්ට හැකිවේ.
5.Higher National Diploma in Agriculture - HNDT
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්: අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේදී ජෛවීය විද්‍යා අංශයෙන් විභාගයට මුහුණ දී භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ කෘෂිකර්මය යන විෂයයන්ගෙන් දෙකක් ඇතුළුව විෂයන් තුනම සමත්ව තිබීම. මේ සමඟම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයයන් දෙක සමත්ව තිබිය යුතුය.
විෂය පථය: Crop and animal production management, Agricultural Economics, Mathematics, Farm & resource management, Biotechnology, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
කාලසීමාව: වසර 3යි
Training: වසරක්
වෙනත් සටහන්: ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැඩදායී වන කලමනාකරණ කුසලතාවයකින් යුතු පිරිසක් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට ලබාදීම මෙහි අරමුණයි.
6.Higher National Diploma in Tourism and Hospitality Management - HNDTHM
ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම්: තෝරාගැනීම සිදුකෙරෙනුයේ උසස් පෙළ කුසලතා සහ ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සැළකීමෙනි. අයදුම් කිරීම සඳහා, ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් උසස් පෙළ සමත්ව තිබිය යුතු අතර සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සමත්ව තිබිය යුතුයි.
විෂය පථය: Tourism studies, Communication, Hospitality, Languages, Information Technology, Human Resource Management, House keeping, Food & Beverage Management, etc.
උපාධියක්ද/ ඩිප්ලෝමාවක්ද: ඩිප්ලෝමාවක්
කාලසීමාව: වසර 3යි
Training: NAITA අධීක්ෂණය යටතේ සති 15ක පුහුණුවක් ලබා දේ.
අයකිරීම: Part time සඳහා සෙමෙස්තරයකට රු. 10000ක්
විශේෂ සටහන්: ඩිප්ලෝමාව අවසන් කරන සිසුන්ට සංචාරක කර්මාන්තය තුළ රැකියා අවස්ථා හිමිවේ. තවද වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා යොමුවීමට අදහස් කරන සිසුන්ට උපාධි පාඨමාලා දේශීය සහ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවල ඇත.
  වැඩිදුර තොරතුරු සදහා
වෙබ් අඩවිය https://www.hardyati.edu.lk/
දුරකථන අංක  0632 222 056 / 0634 929 129
විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයatiampara@sliate.ac.lk